ارتفاع صوت آن فرکانسی است  که به وسیله ی لرزش آن صوت تشکیل شده و به گوش ما می رسد وگوش ما قابلیت شنیدن آن فرکانس را دارد.

فشار و قدرت صدا یعنی چه؟
برای توضیح این مقوله می توانم  اینطور مثال بزنم :با ضربه زدن بر کلاویه های پیانو نت تولید می شود و ایجاد فرکانس می کند.اگر ضربه ی وارده بر روی کلاویه قوی باشد شدت صوت بیشتر است و اگر ضربه ی وارده ضعیف باشد شدت صوت کمتر اما   فرکانس نت تغییری نمی کند (نسبت به شدت و ضعف اجرا) واین قدرت صوت است بنابرین به این نتیجه می رسیم که هرچه بتوانیم از عضلات خود با قدرت بیشتری استفاده کنیم صوتی که تولید می کنیم نیز قوی تر و محکم تر به گوش می رسد.

ارسال دیدگاه