از دوران باستان همیشه بر این عقیده بوده است که اولین الت موسقی خواندن و صدابوده چون بوسیله ی صدا انسانها توانسته اند با هم ارتباط برقرار کنند و بعدا سعی کردند که خواندن را تجربه کنند و یک ملودی را بخوانند.

ارسال دیدگاه